Go to content Go to navigation Go to search
RESOURCE Employment Action Center: Discover your potential... achieve your dreams

EAC Tshwm-sim Los Pab Tib Neeg Ntau Tshaj Li 30 Lub Xyoo

Yam hauj lwm twg thiab tus tib neeg zoo li cas thiaj li yuav taug tau ib txoj kev?

Txij li thaum 1976, peb siv lub cib-fim nthuav kev sib paub coj los pab cov tib neeg nriav num thiab txhawb tej chaw ua lauj lwm.

Peb muab lub cib-fim nthuav kev sib paub (personalized) thiab lub cib-fim cob qhia laj kam theem siab (professional) tus moj-yas nrog rau kev txhawb-siab los pab cov tib neeg nriav hauj lwm. Tshaj li ntawd peb tseem pab cov chaw ua hauj lwm tsoj-ntsuam xyuas txog yam num twg thiaj yuav zoo rau tus neeg twg ua thaum muaj hauj lwm qhib.

Peb Cov Koom Txoos Kev Pab Muaj Nyob Rau 14 Qhov Chaw Ib-Ncig Hauv Minneapolis/St. Paul Metro Area. Hu tau rau Yenviset Xiong (612) 752-8907.

Yam dab tsi thiaj ua tau rau Employment Action Center muaj suab muaj npe zoo hais txog tej kev pab nriav num nod?

  • Muaj cib-fim kev pab ib tug zuj-zus rau txhua tus, pab rau lawv txhua-txhua kauj ruam kom lawv nriav tau hauj lwm.
  • Muaj tus yam ntxwv hauv paus hauj lawm thiab kev tsoj-ntsuam ntau yam.
  • Muaj cov tub txawg paub txog phab kev qhia thiab nriav hauj lwm kom muaj kev txhawb-siab zoo pub rau sawv daws.

Tau ntau tshaj li 25 lub xyoo, Employment Action Center kuj yog ib lub koom haum sawv cev ua-ntej ntawm tej koom txoos muaj peev xwm pab tau rau tsoom neeg tuaj nriav hauj lwm thiab cov chaw ua hauj lwm kom muaj kev sib nraug zoo. Lub zeem muag yog xav coj los txawb neeg lub zog thiab pab txhua tus neeg kom lawv nriav tau txoj hauj lwm raws li lawv lub peev xwm, thiab ua ke ntawv txhawb kev ncaj-ncees tsis pub kom muaj kev sib ntxub-ntxaug los ntawm txhua haiv neeg.

Tsaib-no peb (EAC) twb pab 3,117 leej neeg mus ua num rau 1,500 lub chaw hauj-lwm lawm. Qhov no kuj yog ib lub txiaj-ntsim zoo. Raws li kev tsoj-ntsuam xyuas 98% feem pua ntawm cov neeg peb tau pab lawv kuj hais tias yuav qhia peb lub koom txoos tej kev pab no mus rau lwm leej lwm tus thiab.

© 2008-2012 Employment Action Center (EAC) • A division of RESOURCE
Minneapolis, St. Paul, and the Greater Twin Cities Area of Minnesota